به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
تبلیغات

تقسیم بندی باکتری ها از نظر رنگ آمیزی

تقسیم بندی باکتری ها از نظر رنگ آمیزی 

 

باكتري هاي گرم مثبت

Aerobic, Gram-positive cocci

 • Staphylococcus aureus (fig 1, 2, 3, 4, 5)
 • Staphylococcus epidermidis (fig 1, 2, 3)
 • Staphylococcus sp. (Coagulase-negative)(fig 1)
 • Streptococcus pneumoniae (Viridans group)(fig 1, 2, 3)
 • Streptococcus agalactiae (group B)(fig 1)
 • Streptococcus pyogenes (group A)(fig 1, 2)
 • Enterococcus sp.(fig 1, 2, 3 )

Aerobic, Gram-positive rods

 • Bacillus anthracis (fig 1, 2, 3 )
 • Bacillus cereus (fig 1, 2)
 • Lactobacillus sp. (fig 1, 2)
 • Listeria monocytogenes (fig 1)
 • Nocardia sp.(fig 1, 2)
 • Rhodococcus equi (coccobacillus)(fig 1)
 • Erysipelothrix rhusiopathiae (fig 1, 2)
 • Corynebacterium diptheriae (fig 1, 2)
 • Propionibacterium acnes (fig 1, 2)

Anaerobic, Gram-positive rods

 • Actinomyces sp. (fig 1)
 • Clostridium botulinum (fig 1)
 • Clostridium difficile (fig 1, 2, 3)
 • Clostridium perfringens (fig 1, 2, 3)
 • Clostridium tetani (fig 1)

Anaerobic, Gram-positive cocci

 • Peptostreptococcus sp. (fig 1)

 

باكتري هاي گرم منفي

Aerobic, Gram-negative cocci

Copyright © 2011 by departman-burn.samenblog.com | designed by tagvim.samenblog.com