به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
تبلیغات

راهنمای تفسیر نتایج آزمایش

راهنمای تفسیر نتایج آزمایش

نام اختصاري آزمايش

عنوان آزمايش

كاربرد

W.B.C

شمارش گلبول هاي سفيد

شمارش تعداد كلي و افتراقي گلبول هاي سفيد

R.B.C

شمارش تعداد گلبول هاي قرمز

 

Hemoglobin(Hb)

 

اندازه گيري مقدار هموگلوبين در خون

Hematcrit

هماتوكريت

درصد گلبول هاي قرمز در خون

M.C.H

وزن متوسط هموگلوبين

 

M.C.V

حجم متوسط هموگلوبين

 

M.C.H.C

درصد وزن متوسط هموگلوبين

 

M/E

نسبت سلول هاي زاينده گلبول سفيد به قرمز

 

R.D.W

پهناي گلبول قرمز در منحني

 

UA

تجزيه كامل ادرار

عواملي نظير PH، رنگ ، بو وتوده هاي متراكم

Uric Acid

اسيد اوريك

محصول كاتابوليسم پورين ها

BUN

نيتروژن اوره خون

عملكرد متابوليكي كبد و ترشحي كليه

PPD skin test

تست پوستي ppd

تشخيص عفونت سل

CTni , CTnT

تروپونين

در بيماري هاي عضله قلب بكار مي رود

TGs

تري گليسيريد

براي ارزيابي خطر بيماري هاي قلبي و عروقي و ميزان چربي به كار مي رود

Stool for OB

بررسي مدفوع از نظر خون

پيدا كردن مواردي كه سبب پيدا شدن خون در ادرار مي شود

Na+

سديم

 

Semen Analysis

تجزيه مايع مني

شمارش و بررسي اسپرم و مايع مني

Retic Count

شمارش رتيكولوسيت

جهت عملكرد مغز استخوان

HiA

آزمون سرخك

با استفاده از تست ELISA

PFTS

تست هاي عملكرد ريه

ناهنجاري هاي ريوي و تنفسي

PT

زمان پروترومبين

ارزيابي مسير خارجي و مشترك در سيستم انعقاد خون

Protein, blood

پروتئين هاي خون

تشخيص آلبومين خون ، سرم و گلوبولين

HCG

تست حاملگي

تعيين HCG به روش آگلوتيناسيون (AIT) از ادرار و RIA از طريق خون

K+

پتاسيم

كاتيون اصلي داخل سلولي

Platelet Count

شمارش پلاكت ها

در خون ريزي هاي خود به خودي

P

فسفات خون

فسفات غيرآلي بدن

POP smeer

گسترش پاپ

تعيين سلول هاي بدخيم در ترشحات واژن و گردن رحم

PTT,APTT

زمان ترومبوپلاستين نسبي و فعال شده

مسير داخلي و مشترك در انعقاد خون

Mammography

ماموگرافي

آزمايش پستان با اشعه X براي شناسايي سرطان

MRI

بررسي با استفاده از ميدان مغناطيسي

 

Mg

منيزيوم

 

HDL

ليپوپروتئين با دانسيته با لا

ميزان چربي داراي كلسترول

LDL

ليپوپروتئين با دانسيته كم

ميزان چربي با خطر با لا

VLDL

چربي با دانسيته خيلي كم

 

LDH

لاكتات دهيدروژناز

تشخيص سكته قلبي

IVP

پيلوگرافي داخل وريدي

 

Immunoglobulin electrophoresis

الكتروفورز ايمنوگلوبولين

توليد ميزان ايمنوگلوبولين ها در عفونت هايي نظير IgE,IgM,IgA,IgG

Helicobacter

آنتي بادي هليكوباكتر

تعيين عامل زخم هاي پپتيك و سرطان معده

GHb

هموگلوبين گليكوزيله

براي كنترل درمان بيماري ديابت

GTT

آزمايش تحمل گلوكز

براي تعيين ديابت

FSB

آزمايش قند خون

 

GGTP

گاماگلوتامين ترانس پپتيداز

شناسايي اختلال در سلول هاي كبد

ESR

سديمان خون

نوشته شده در تاریخ 1391/11/1 و در ساعت : 23:50 - نویسنده : departman-burn
آخرین مطالب نوشته شده
صفحات وبلاگ
Copyright © 2011 by departman-burn.samenblog.com | designed by tagvim.samenblog.com